Beleef Linkando live. Registreer nu!

Deze pagina is automatisch vertaald. De Duitse versie van deze pagina is de juridisch bindende versie.

Gebruiksvoorwaarden voor het internetplatform Linkando

De gebruiksvoorwaarden voor de exploitanten van het Linkando-portaal zijn te vinden op hier.

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor de relatie tussen Linkando GmbH (hierna "portaalaanbieder" genoemd) en de gebruikers van het internetplatform (hierna steeds "platform" genoemd). De portaalaanbieder stelt het platform ter beschikking van de gebruiker op basis van een contractuele relatie tussen de portaalaanbieder en een klant van de portaalaanbieder (hierna "portaalexploitant" genoemd).

Gebruikers in de zin van deze gebruiksvoorwaarden zijn natuurlijke personen die toegang hebben tot inhoud op het platform, zelf inhoud op het platform deponeren en de aangeboden functies gebruiken. Gebruikers moeten minstens 16 jaar oud zijn.

De Gebruiksvoorwaarden gelden in de desbetreffende versie voor alle huidige en toekomstige zakelijke relaties. De aanbieder van het portaal behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen met een redelijke opzegtermijn. Indien de Portal Service Provider wijzigingen en/of aanvullingen op de gebruiksvoorwaarden aanbrengt, ontvangt de gebruiker de gewijzigde versie van de gebruiksvoorwaarden op het e-mailadres dat bij de registratie van de gebruiker is opgegeven. Indien de gebruiker niet binnen twee (2) weken na ontvangst schriftelijk bezwaar maakt tegen de gewijzigde en/of aangevulde versie van de gebruiksvoorwaarden, beschouwt de aanbieder van de portaaldienst dit als een verklaring van instemming met de geldigheid van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. De aanbieder van portaaldiensten zal de gebruiker in de kennisgeving van wijziging op de hoogte stellen van de gevolgen indien de gebruiker geen bezwaar maakt. Zodra de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van kracht worden, verliezen alle eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden hun geldigheid. Indien de gebruiker weigert in te stemmen met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, blijft de contractuele relatie ongewijzigd. In dat geval heeft de portaalaanbieder het recht de contractuele relatie met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien de bepalingen van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden of de wijzigingen van de dienstbeschrijving voor de gebruiker onredelijk zijn, heeft de gebruiker het recht de contractuele relatie met onmiddellijke ingang op te zeggen.

1. diensten

Alle door Portal Provider geleverde diensten worden hierna diensten genoemd en zijn gebaseerd op het contract tussen Portal Provider en de Portal Operator. De portaalaanbieder brengt de gebruiker geen kosten in rekening voor het gebruik van het platform. Het platform en de geïntegreerde diensten kunnen alleen worden gebruikt na voorafgaande registratie.

Met het invullen van het registratieformulier en het instemmen met de gebruiksvoorwaarden wordt een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de portaalaanbieder en de gebruiker, met inbegrip van de gebruiksvoorwaarden, de bepalingen inzake gegevensbescherming en, indien beschikbaar, de toestemming van de gebruiker op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

2. geen inspectieverplichtingen

Portaalaanbieders zijn niet contractueel verplicht de door de respectieve gebruikers naar het platform geüploade inhoud en informatie te controleren. In principe controleert de portaalaanbieder de inhoud niet voordat deze zichtbaar wordt voor de portaalexploitant. De portaalaanbieder zal elke aanwijzing voor inhoud op het portaal die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden onderzoeken en, indien de schending van de toepasselijke wetgeving of deze gebruiksvoorwaarden wordt bevestigd, passende maatregelen nemen om de schending te beëindigen.

3. toegangsgegevens en wachtwoorden

De gebruiker verbindt zich ertoe de vereiste of vrijwillig te verstrekken gegevens na ontvangst van de uitnodigingslink in het kader van de registratie naar waarheid en zo nodig volledig te verstrekken. Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe alleen zijn eigen persoonsgegevens te verstrekken en geen gegevens van derden. Indien de details van de verzamelde gegevens veranderen, deelt de gebruiker deze actuele gegevens mee via het desbetreffende formulier.

De gebruiker verbindt zich ertoe alle toegangsgegevens en wachtwoorden geheim te houden en de portaalaanbieder onmiddellijk op de hoogte te brengen indien de gebruiksgegevens en/of wachtwoorden van de gebruiker bij derden bekend worden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen van derden die gebruik maken van zijn toegangsgegevens en/of wachtwoorden, voor zover de gebruiker hieraan schuld heeft. Indien de gebruiker toegangsgegevens en/of wachtwoorden aan derden verstrekt, heeft de aanbieder van het portaal het recht de gebruikersovereenkomst met de gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen, de registratie van de gebruiker te schrappen en de gebruiker van verder gebruik uit te sluiten.

4. inhoud

De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij op het platform opslaat. De gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud door te geven die in strijd is met de geldende wetgeving (met name de wetgeving inzake gegevensbescherming) of met de rechten van derden (met name auteursrechten en persoonlijke rechten) of die inhoud bevat die geweld verheerlijkt, beledigend of pornografisch is.

Door inhoud te plaatsen verleent de gebruiker de portaalaanbieder en de portaalexploitant een gratis en onbeperkt gebruiksrecht in tijd en ruimte. In het bijzonder heeft de portaalaanbieder het recht de gegevens toegankelijk te maken voor de respectieve portaalexploitant.

5. rechten van derden en aansprakelijkheid van de gebruiker

De gebruiker vrijwaart de portaalaanbieder voor alle aanspraken van derden jegens de portaalaanbieder wegens verwijtbare inbreuk op hun rechten, in het bijzonder maar niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten, mededingingsrechten, persoonlijkheidsrechten of andere eigendomsrechten, door de door de gebruiker geplaatste inhoud. Dit geldt in dezelfde mate voor vorderingen van autoriteiten of andere openbare instanties tegen de portaalaanbieder wegens inhoud die de gebruiker verwijtbaar in strijd met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geplaatst.

De gebruiker verbindt zich ertoe Portal Service Provider te vergoeden voor alle noodzakelijke kosten die Portal Service Provider maakt als gevolg van derden die actie ondernemen tegen Portal Service Provider vanwege de verwijtbare schending van hun rechten door de door de gebruiker geplaatste inhoud. Deze kosten zijn met name, maar niet uitsluitend, de noodzakelijke kosten van een passende juridische verdediging.

Indien een derde partij een vordering indient tegen de aanbieder van portaaldiensten wegens mogelijke schending van zijn rechten door de door de gebruiker geplaatste inhoud, verbindt de gebruiker zich ertoe de aanbieder van portaaldiensten zo goed mogelijk te steunen bij zijn verdediging tegen de door de derde partij ingestelde vorderingen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, zal de gebruiker de aanbieder van portaaldiensten op schriftelijk verzoek kopieën verstrekken van alle documenten waarover hij beschikt met betrekking tot de vermeende inbreuk op de rechten door de inhoud. De daaraan verbonden kosten zullen in eerste instantie door de portaalleverancier worden gedragen.

6 Aansprakelijkheid van de portaalaanbieder

Portal Provider is aansprakelijk zonder beperking in het geval van opzet of grove nalatigheid voor alle schade veroorzaakt door Portal Provider en haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.

In geval van lichte nalatigheid is de aanbieder van het portaal zonder beperking aansprakelijk in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

Voor het overige is de portaalaanbieder alleen aansprakelijk indien hij een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) heeft geschonden. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van voorzienbare, normaal optredende schade. De risicoaansprakelijkheid van de portaalaanbieder voor schade (§ 536 a BGB) voor bij het sluiten van de overeenkomst bestaande gebreken is uitgesloten; de leden 1 en 2 blijven onverlet.

Voor zover wettelijk toegestaan is de aanbieder van het portaal niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade die voortvloeit uit het gebruik van de gegevens en informatie op de website. Het risico van gegevensverlies op het transmissietraject buiten de controle van de portaalaanbieder ligt uitsluitend bij de gebruiker.

De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

7. gegevensbescherming

Indien de gebruiker besluit de tijdens het registratieproces gegeven toestemming voor gegevensbescherming in te trekken of aangeeft dat hij de informatie over gegevensbescherming niet aanvaardt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking van zijn gegevens, eindigt automatisch de tussen de gebruiker en de portaalaanbieder bestaande gebruikersovereenkomst.

8 Duur en beëindiging

De gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door de gebruiker, de portaalexploitant of de portaalaanbieder schriftelijk of in tekstvorm worden opgezegd. Er is geen minimumtermijn voor de gebruiksrelatie.

9. slotbepalingen

Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar blijken te zijn of worden als gevolg van wijzigingen in de wetgeving na het sluiten van het contract, blijven de overige bepalingen van het contract en de geldigheid van het contract in zijn geheel onaangetast.

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.