Overeenkomst inzake gegevensverwerking voor Linkando Cloud Services

1 Inleiding, toepassingsgebied, definities

 1. Dit document ("Overeenkomst inzake gegevensverwerking voor Linkando Clouddiensten") is opgenomen in de overeenkomst tussen Linkando GmbH, Ostbahnstr. 17, 76829 Landau ("Opdrachtnemer") en de klant ("Opdrachtgever") en maakt deel uit van een schriftelijke (ook in elektronische vorm gesloten) hoofdovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden voor het Linkando-portaal, tussen Linkando en de klant. Deze Overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever en de Klant (hierna te noemen de "Partijen") in het kader van een verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van Linkando en haar subverwerkers in verband met de levering van Clouddiensten.
 2. De bijlagen 1 en 2 maken integraal deel uit van deze gegevensbeschermingsovereenkomst. Zij specificeren de toe te passen technische en organisatorische maatregelen en de erkende subdienstverleners.
 3. Deze overeenkomst is van toepassing op alle werkzaamheden waarbij werknemers van Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde onderaannemers ten behoeve van haar persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerken.
 4. De in deze overeenkomst gebruikte termen worden begrepen overeenkomstig hun definitie in de algemene verordening gegevensbescherming van de EU. In die zin is de opdrachtgever de "verantwoordelijke voor de verwerking" en de opdrachtnemer de "bewerker". Voor zover hierna sprake is van "schriftelijke" verklaringen, wordt de schriftelijke vorm overeenkomstig artikel 126 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bedoeld. Anders kunnen de aangiften ook in een andere vorm worden gedaan, mits voldoende controleerbaarheid is gewaarborgd.

2. onderwerp en duur van de verwerking

2.1 Onderwerp 

De contractant voert de volgende bewerkingen uit: 

 • Communicatie per e-mail
 • Beheer van klanten  
 • Werking website
 • Contactformulieren 
 • Chatten 
 • Videoconferenties
 • Kamers in de wolken 

De verwerking is gebaseerd op de tussen de partijen bestaande gebruiksvoorwaarden (hierna "hoofdovereenkomst").

2.2 Duur 

De verwerking begint bij aanvang van de Hoofdovereenkomst en duurt voor onbepaalde tijd totdat deze Overeenkomst of de Hoofdovereenkomst door een der partijen wordt beëindigd.

 

3. de aard, het doel en de betrokkenen van de gegevensverwerking:

3.1 Aard van de verwerking

De verwerking is van de volgende aard: verzameling, registratie, organisatie, archivering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, koppeling of combinatie, beperking, wissing of vernietiging van gegevens.

3.2 Doel van de verwerking

De verwerking dient het volgende doel: 

Levering van het Linkando Cloud platform voor de klant en de bijbehorende commerciële afhandeling en levering van eindgebruikersondersteuning.

3.3 Soort gegevens

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Groet
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Communicatiegegevens
 • Gebruiksgegevens (IP-adressen, inlogtijd, inlognaam)

3.4 Categorieën van betrokkenen

over de verwerking:

 • Klanten van de opdrachtgever
 • Belanghebbenden van de opdrachtgever
 • Werknemers van de cliënt

4. verplichtingen van de contractant

 1. Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens uitsluitend verwerken zoals contractueel overeengekomen of zoals opgedragen door Opdrachtgever, tenzij Opdrachtnemer wettelijk verplicht is een specifieke verwerking uit te voeren. Indien dergelijke verplichtingen voor de opdrachtnemer bestaan, stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan vóór de verwerking in kennis, tenzij het de opdrachtnemer wettelijk verboden is deze kennisgeving te doen. Voorts gebruikt de contractant de voor verwerking verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden, met name voor zijn eigen doeleinden.
 2. De contractant bevestigt dat hij op de hoogte is van de relevante algemene voorschriften inzake gegevensbescherming. Zij neemt de beginselen van behoorlijke gegevensverwerking in acht.
 3. De contractant verplicht zich tot strikte geheimhouding tijdens de verwerking.
 4. Personen die kennis kunnen nemen van de in de opdracht verwerkte gegevens verbinden zich schriftelijk tot geheimhouding, voor zover zij niet reeds op grond van een wettelijke verplichting tot geheimhouding verplicht zijn.
 5. De contractant garandeert dat de door hem voor de verwerking ingezette personen vóór aanvang van de verwerking vertrouwd zijn gemaakt met de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming en deze overeenkomst. De overeenkomstige opleidings- en bewustmakingsmaatregelen worden op gezette tijden herhaald. De contractant zorgt ervoor dat de personen die voor de in opdracht gegeven verwerking worden ingezet, naar behoren worden geïnstrueerd en voortdurend worden gecontroleerd op de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften.
 6. In verband met de opgedragen verwerking ondersteunt de opdrachtnemer de opdrachtgever voor zover nodig bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van het gegevensbeschermingsrecht, met name bij het opstellen en bijwerken van de lijst van verwerkingsactiviteiten, het uitvoeren van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en het eventueel noodzakelijke overleg met de toezichthoudende autoriteit. De vereiste informatie en documentatie worden ter beschikking gehouden en op verzoek onverwijld aan de Cliënt toegezonden.
 7. Indien de opdrachtgever wordt onderworpen aan controle door toezichthoudende autoriteiten of andere instanties of indien betrokkenen rechten doen gelden jegens de opdrachtgever, verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de opdrachtgever te ondersteunen voor zover dat nodig is voor zover de verwerking uit hoofde van de overeenkomst wordt beïnvloed.
 8. De opdrachtnemer mag alleen met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever informatie aan derden of de betrokkene verstrekken. De opdrachtnemer zal alle rechtstreeks aan hem gerichte vragen onmiddellijk aan de opdrachtgever doorgeven.
 9. Voor zover wettelijk vereist, stelt de contractant een bekwaam en betrouwbaar persoon aan als functionaris voor gegevensbescherming. Er moet voor worden gezorgd dat er geen belangenconflicten zijn voor de commissaris. In geval van twijfel kan de Cliënt rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. De contractant stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of motiveert waarom geen functionaris is aangewezen. De contractant stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van wijzigingen in de persoon of de interne taken van de commissaris.
 10. De orderverwerking vindt uitsluitend plaats binnen de EU of de EER. 
 11. Indien de contractant niet in de Europese Unie is gevestigd, wijst hij overeenkomstig artikel 27 van de algemene verordening gegevensbescherming een verantwoordelijke contactpersoon in de Europese Unie aan. De contactgegevens van de contactpersoon alsmede elke wijziging in de persoon van de contactpersoon zullen onverwijld aan de Cliënt worden meegedeeld.

5. veiligheid van de verwerking

 1. De in bijlage 1 beschreven gegevensbeveiligingsmaatregelen zijn bindend. Zij bepalen het minimum dat de aannemer verschuldigd is. De beschrijving van de maatregelen moet zo gedetailleerd zijn dat een deskundige derde te allen tijde op basis van de beschrijving alleen zonder twijfel kan zien wat het verschuldigde minimum is. Een verwijzing naar informatie die niet rechtstreeks aan deze overeenkomst of haar bijlagen kan worden ontleend, is niet toegestaan.
 2. De gegevensbeveiligingsmaatregelen kunnen overeenkomstig de technische en organisatorische verdere ontwikkeling worden aangepast zolang het hier overeengekomen niveau niet wordt ondergraven. De contractant voert onverwijld alle wijzigingen door die nodig zijn om de informatiebeveiliging in stand te houden. De Klant zal onverwijld van eventuele wijzigingen in kennis worden gesteld. Belangrijke wijzigingen worden door de partijen overeengekomen.
 3. Voor zover de getroffen beveiligingsmaatregelen niet (meer) voldoen aan de eisen van de opdrachtgever, stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis.
 4. De contractant verzekert dat de in de opdracht verwerkte gegevens strikt gescheiden zijn van andere gegevensbestanden.
 5. Kopieën of duplicaten worden niet gemaakt zonder medeweten van de cliënt. Technisch noodzakelijke, tijdelijke duplicaties zijn uitgezonderd, voor zover een aantasting van het hier overeengekomen niveau van gegevensbescherming uitgesloten is.
 6. De verwerking van gegevens in particuliere woningen is toegestaan. Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, zorgt de opdrachtnemer ervoor dat een met deze overeenkomst overeenstemmend niveau van gegevensbescherming en -beveiliging wordt gehandhaafd en dat de in deze overeenkomst genoemde controlerechten van de opdrachtgever ook in de betrokken privé-woningen onbeperkt kunnen worden uitgeoefend. De verwerking van gegevens namens de Cliënt met behulp van privéapparatuur is in geen geval toegestaan.
 7. Specifieke gegevensdragers die afkomstig zijn van of gebruikt worden voor de klant, worden speciaal gemarkeerd en zijn onderworpen aan permanent beheer. Zij moeten te allen tijde op passende wijze worden opgeborgen en mogen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Inputs en outputs moeten worden gedocumenteerd.
 8. De contractant levert regelmatig bewijs van de nakoming van zijn verplichtingen, met name de volledige uitvoering van de overeengekomen technische en organisatorische maatregelen en de doeltreffendheid daarvan.

6. voorschriften inzake correctie, verwijdering en afscherming van gegevens

 1. De opdrachtnemer zal de in het kader van de opdracht verwerkte gegevens slechts corrigeren, wissen of afschermen in overeenstemming met de gesloten contractuele overeenkomst of overeenkomstig de instructies van de opdrachtgever. 
 2. Opdrachtnemer zal te allen tijde en ook na beëindiging van deze overeenkomst de desbetreffende aanwijzingen van Opdrachtgever opvolgen.

7. relaties met onderaannemers

 1. Het gebruik van subverwerkers staat ter beoordeling van de Opdrachtnemer, mits de Opdrachtnemer de Opdrachtgever vooraf (per e-mail of door plaatsing op het Support Portal) informeert over voorgenomen toevoegingen of vervangingen binnen de lijst van subverwerkers en de Opdrachtgever tegen dergelijke wijzigingen bezwaar kan maken overeenkomstig de volgende regels. De contractant selecteert de subverwerker zorgvuldig en let daarbij in het bijzonder op de geschiktheid van de technische en organisatorische maatregelen die de subverwerker neemt.
 2. Indien de opdrachtgever op grond van het gegevensbeschermingsrecht een rechtmatige reden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de nieuwe subverwerkers, kan hij de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer opzeggen met ingang van een door de opdrachtgever bepaalde datum, doch uiterlijk dertig dagen na de datum van kennisgeving door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever van de nieuwe subverwerker. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen deze termijn van dertig dagen opzegt, wordt de nieuwe subverwerker geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd.
 3. Binnen de termijn van dertig dagen na de datum van de kennisgeving van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever waarin deze de nieuwe subverwerker meedeelt, kan de opdrachtgever verzoeken dat de partijen te goeder trouw bijeenkomen en een oplossing van het geschil bespreken. Dit overleg verlengt de opzegtermijn niet en laat het recht van de contractant onverlet om de nieuwe subverwerker(s) na afloop van de termijn van dertig dagen in dienst te nemen. Elke beëindiging krachtens deze afdeling wordt geacht zonder schuld van een der partijen te geschieden en is onderworpen aan de bepalingen van de Overeenkomst.
 4. Het inschakelen van onderaannemers die verwerkingen uitvoeren die niet uitsluitend op het grondgebied van de EU of de EER plaatsvinden, is alleen mogelijk indien de voorwaarden van hoofdstuk 4, punten 10 en 11, van deze overeenkomst worden nageleefd. Het is met name alleen toegestaan voor zover en zolang de onderaannemer adequate garanties voor gegevensbescherming biedt. De opdrachtnemer deelt de opdrachtgever mee welke specifieke garanties inzake gegevensbescherming de onderaannemer biedt en hoe het bewijs daarvan kan worden verkregen. Voor zover thans geldende modelcontractbepalingen op basis van een besluit van de EU-Commissie (bv. overeenkomstig Besluit 2010/87/EU van de Commissie) of modelbepalingen inzake gegevensbescherming overeenkomstig artikel 46 van de GDPR als passende garanties worden gebruikt, machtigt de opdrachtgever de opdrachtnemer, onder voorbehoud van ontheffing van het verbod van dubbele vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 181 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), om alle daartoe noodzakelijke handelingen te verrichten en om intentieverklaringen jegens de onderaannemer af te geven en te ontvangen. Voorts is de opdrachtnemer gerechtigd de rechten en bevoegdheden van de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst uit te oefenen jegens de onderaannemer.
 5. De contractant zal de naleving van de verplichtingen van de onderaannemer regelmatig en uiterlijk om de 12 maanden op adequate wijze controleren. De inspectie en het resultaat ervan moeten zodanig worden gedocumenteerd dat zij voor een bevoegde derde begrijpelijk zijn. De documentatie wordt ongevraagd aan de opdrachtgever voorgelegd. De contractant bewaart de documentatie over de verrichte controles ten minste tot het einde van het derde kalenderjaar na het einde van de opgedragen verwerking en legt deze op verzoek te allen tijde aan de opdrachtgever voor.
 6. Indien de subcontractant zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, is de contractant daarvoor jegens de opdrachtgever aansprakelijk.
 7. Momenteel zijn de in bijlage 2 met naam, adres en orderinhoud gespecificeerde onderaannemers betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens in de daarin gespecificeerde mate en door de Opdrachtgever goedgekeurd. De overige verplichtingen van de contractant jegens onderaannemers die hierin zijn vastgelegd, blijven onverlet.
 8. Onderaannemingsrelaties in de zin van deze overeenkomst zijn alleen die diensten die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de hoofddienst. Nevendiensten, zoals vervoer, onderhoud en schoonmaak, alsmede het gebruik van telecommunicatiediensten of gebruikersdiensten zijn niet gedekt. De verplichting van de contractant om ook in deze gevallen de gegevensbescherming en -beveiliging in acht te nemen, blijft onverlet.

8. rechten en verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Alleen de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de opgedragen verwerking en voor de bescherming van de rechten van de betrokkenen.
 2. De opdrachtgever verstrekt alle opdrachten, deelopdrachten of instructies in gedocumenteerde vorm. In dringende gevallen kunnen mondelinge instructies worden gegeven. De cliënt bevestigt deze instructies onmiddellijk op gedocumenteerde wijze.
 3. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer onverwijld in kennis indien hij bij het onderzoek van de resultaten van de bestelling fouten of onregelmatigheden vaststelt.
 4. De opdrachtgever heeft het recht de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en de contractuele overeenkomsten door de opdrachtnemer in redelijke mate zelf of via derden te controleren, met name door informatie in te winnen en de opgeslagen gegevens en de gegevensverwerkingsprogramma's te controleren, alsmede door andere controles ter plaatse. De met de controle belaste personen krijgen voor zover nodig toegang en inzicht van de aannemer. De contractant is verplicht de nodige informatie te verstrekken, de procedures aan te tonen en de voor een controle vereiste bewijzen te leveren. De aannemer heeft het recht controles door derden te weigeren indien deze met hem in een concurrentieverhouding staan of indien er soortgelijke zwaarwegende redenen zijn.
 5. De inspecties in de gebouwen van de contractant worden uitgevoerd zonder vermijdbare verstoring van zijn bedrijfsactiviteiten. Tenzij om door de Opdrachtgever te documenteren dringende redenen anders wordt aangegeven, vinden de inspecties plaats na een redelijke voorafgaande kennisgeving en tijdens de kantooruren van de Opdrachtnemer, en niet vaker dan om de 12 maanden. Voor zover de contractant het bewijs levert van de correcte uitvoering van de overeengekomen verplichtingen inzake gegevensbescherming als bedoeld in hoofdstuk 5, punt 8, van deze overeenkomst, blijft een controle beperkt tot steekproeven.

9. kennisgevingsverplichtingen

 1. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens die ten behoeve van de opdrachtgever worden verwerkt. Redelijke vermoedens daarvan worden eveneens gemeld. De kennisgeving geschiedt uiterlijk binnen 24 uur nadat de opdrachtnemer kennis heeft gekregen van de desbetreffende gebeurtenis op een door de opdrachtgever opgegeven adres. Het moet ten minste de volgende informatie bevatten:
  1. een beschrijving van de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, zo mogelijk met vermelding van de betrokken categorieën en bij benadering het aantal betrokkenen en het aantal betrokken persoonsgegevensrecords;
  2. de naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt voor nadere informatie;
  3. een beschrijving van de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  4. een beschrijving van de maatregelen die de contractant heeft genomen of voorgesteld om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en, in voorkomend geval, maatregelen om de mogelijke negatieve gevolgen ervan te beperken 
 2. Significante verstoringen in de uitvoering van de opdracht alsmede schendingen van de bepalingen inzake gegevensbescherming of van de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen door de contractant of de door de contractant tewerkgestelde personen moeten eveneens onverwijld worden gemeld.
 3. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van inspecties of maatregelen van toezichthoudende autoriteiten of andere derden, voor zover deze betrekking hebben op de opgedragen verwerking.  
 4. De opdrachtnemer verzekert de opdrachtgever voor zover nodig te ondersteunen bij zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 33 en 34 van de algemene verordening gegevensbescherming.

10. instructies

 1. De Cliënt behoudt zich een uitgebreid recht voor om instructies te geven met betrekking tot de verwerking namens de Cliënt.
 2. De opdrachtgever en de opdrachtnemer benoemen de personen die exclusief bevoegd zijn tot het geven en aanvaarden van opdrachten. Indien er geen personen worden genoemd die bevoegd zijn om instructies te geven, zijn alleen de personen die bevoegd zijn om de desbetreffende partij te vertegenwoordigen bevoegd om instructies te geven.
 3. In geval van wijziging of langdurige verhindering van de aangewezen personen wordt de andere partij onverwijld in kennis gesteld van hun opvolgers of vertegenwoordigers.
 4. Opdrachtnemer zal opdrachtgever onverwijld wijzen op instructies van opdrachtgever die naar het oordeel van opdrachtnemer in strijd zijn met wettelijke bepalingen. De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de desbetreffende opdracht op te schorten totdat deze door de verantwoordelijke persoon bij de opdrachtgever is bevestigd of gewijzigd.
 5. De aannemer moet de hem gegeven instructies en de uitvoering daarvan documenteren.

11. beëindiging van de opdracht

 1. Indien bij het einde van de contractuele relatie de in de opdracht verwerkte gegevens of kopieën daarvan nog in de macht van de opdrachtnemer zijn, zal de opdrachtnemer naar keuze van de opdrachtgever de gegevens vernietigen of aan de opdrachtgever overhandigen. De opdrachtgever zal deze keuze maken binnen 2 weken nadat hij hierom door de opdrachtnemer is verzocht. De vernietiging geschiedt op zodanige wijze dat zelfs restgegevens met een redelijke inspanning niet meer kunnen worden teruggevonden. De fysieke vernietiging wordt uitgevoerd overeenkomstig DIN 66399. 
 2. De aannemer is verplicht voor onmiddellijke vernietiging of teruggave van de goederen te zorgen, ook in het geval van onderaannemers.
 3. De opdrachtnemer dient het bewijs van deugdelijke vernietiging te leveren en onverwijld aan de opdrachtgever voor te leggen.
 4. De documentatie die dient als bewijs van de correcte gegevensverwerking wordt door de contractant ten minste tot het einde van het derde kalenderjaar na het einde van het contract bewaard. Hij kan ze aan de cliënt overhandigen voor zijn kwijting.

12. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever en de contractant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die een persoon lijdt ten gevolge van een ongeoorloofde of onjuiste verwerking van gegevens in het kader van de contractuele relatie.
 2. Op Opdrachtnemer rust de bewijslast dat eventuele schade niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor hij verantwoordelijk is, voor zover de betreffende gegevens door hem in het kader van deze overeenkomst zijn verwerkt. Zolang dit bewijs niet is geleverd, vrijwaart de opdrachtnemer de opdrachtgever op eerste verzoek voor alle vorderingen die in verband met de opgedragen bewerking tegen de opdrachtgever worden ingesteld. Onder deze voorwaarden vergoedt de opdrachtnemer ook alle door de opdrachtgever gemaakte kosten van rechtsbijstand. 
 3. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die door de opdrachtnemer, zijn werknemers of de door hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde onderaannemers of de door hem bij de verlening van de opgedragen contractuele dienst ingeschakelde onderaannemers verwijtbaar wordt veroorzaakt.
 4. De nummers (2) en (3) zijn niet van toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door de juiste uitvoering van de opgedragen dienst of een instructie van de Opdrachtgever.

13. Bijzonder recht van beëindiging

 1. De opdrachtgever kan de hoofdovereenkomst en deze overeenkomst te allen tijde zonder opzegtermijn beëindigen ("buitengewone beëindiging") in geval van een ernstige inbreuk door de opdrachtnemer op de voorschriften inzake gegevensbescherming of de bepalingen van deze overeenkomst, indien de opdrachtnemer een rechtmatige instructie van de opdrachtgever niet kan of wil uitvoeren of indien de opdrachtnemer in strijd met de overeenkomst controlerechten van de opdrachtgever weigert. 
 2. Er is met name sprake van een ernstige schending indien de contractant de in deze overeenkomst vastgestelde verplichtingen, met name de overeengekomen technische en organisatorische maatregelen, niet of niet in aanzienlijke mate nakomt.
 3. In geval van onbeduidende overtredingen stelt de opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke termijn voor het nemen van corrigerende maatregelen. Indien de remedie niet tijdig wordt verstrekt, heeft de Klant recht op buitengewone opzegging zoals beschreven in deze afdeling.
 4. De opdrachtnemer vergoedt aan de opdrachtgever alle kosten die de opdrachtgever maakt als gevolg van de voortijdige beëindiging van de hoofdovereenkomst of deze overeenkomst als gevolg van een buitengewone opzegging door de opdrachtgever.

14. diversen

 1. Beide partijen zijn verplicht alle in het kader van de contractuele relatie verkregen kennis van bedrijfsgeheimen en gegevensbeveiligingsmaatregelen van de respectieve andere partij vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de hoofdovereenkomst. Indien er enige twijfel bestaat over de vraag of informatie onder de geheimhoudingsplicht valt, wordt deze als vertrouwelijk behandeld totdat zij schriftelijk door de andere partij is vrijgegeven. 
 2. Indien de eigendommen van de opdrachtgever bij de opdrachtnemer in gevaar komen door maatregelen van derden (bijvoorbeeld door beslaglegging of beslaglegging), door insolventie- of gerechtelijke procedures of door andere gebeurtenissen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen.
 3. Aanvullende overeenkomsten moeten schriftelijk worden gesloten en moeten uitdrukkelijk naar deze overeenkomst verwijzen.
 4. De verdediging van het recht van bewaring in de zin van § 273 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) is uitgesloten met betrekking tot de in de bestelling verwerkte gegevens en de bijbehorende gegevensdragers.
 5. Indien afzonderlijke delen van deze overeenkomst ongeldig zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst.

Bijlage 1 - Technische en organisatorische maatregelen

Zie blz.: Technische en organisatorische maatregelen

 

Bijlage 2 - Erkende onderaannemers

 

Wij sturen al onze klanten graag een lijst van onze erkende onderaannemers. Stuur een e-mail naar
datenschutz@linkando.com en wij zullen u deze informatie in vertrouwen verstrekken.